کمک به زندانیان غیرعمد و محکومین مالی
چشمان پر اميد زندانيان نیازمند جرائم غير عمد ، در انتظار شكوفه هاي مهر شما مردم خير و نيكوكار مي باشد.

در آزادی زندانیان غیرعمد سهیم باشیم.

ارمغان ستاددیه ، نوید آزادی