ستاد دیه نمایندگی استان تهران
گزارش تصویری - حضور اعضای ستاد دیه استان تهران در اولین مراسم ساگرد دانشجوی خیر