ستاد دیه نمایندگی استان تهران
گزارش تصویری - شصت و پنجمین جلسه هیئت امناء ستاد دیه استان تهران