ستاد دیه نمایندگی استان تهران
گزارش تصویری - شصتمین جلسه هیئت امناء ستاد دیه استان تهران با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران