ستاد دیه نمایندگی استان تهران
گزارش تصویری - مراسم گلریزان ستاد دیه نمایندگی استان تهران در هتل قلب