ستاد دیه نمایندگی استان تهران

اساسـنامه

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

 

فصل اول :  راهبردهای کلّی ستاددیه

الف - هدف ستاددیه در حوزه آزادی زندانیان و کمک به محکومان قطعی در جرائم غیرعمدی و محکومیت های قطعی مالی ناشی از تسبیب و موجب ضَمان و دیگر عقود مدنی است . مرتکبین جرائم عمدی بکلّی از حوزه شمول فعالیتهای ستاددیه خارج اند . در محکومیتهای حقوقی مستند به چک ، تحقیقات مضاعفی اعمال خواهد شد .

   * تبصره : تلاش برای اخذ رضایت و سازش در جرائم عمدی بدون پرداخت وجه از سوی ستاددیه ، بلامانع است.

ب - ستاددیه ممنوع از فعالیتهای تجاری بشرح ماده 2 قانون تجارت است .

   * تبصره : وجوه حاصل از گردش حساب های جاری از این ماده مستثنی است . افتتاح حساب سپرده بکلّی ممنوع و اقدام به این امر و هر نوع فعالیت تجاری به منزله تصرّف غیرقانونی دراموال عمومی و موجب تعقیب جزایی است .

      ج - تلاش برای تصویب قوانین و آئین نامه ها و بروز رسانی کتب درسی و نشریات با هدف آموزش مردم و  
      مسئولان و گسترش قوانین به منظور جبران خسارت زیاندیدگان از طریق بیمه ها و غیره و کاهش استفاده از مجازات 
      زندان ، از طریق دستگاههای مربوط ، از جمله اهداف اساسی ستاددیه است .

د - ترویج قوانین بازدارنده و استفاده از همه ظرفیتهای تبلیغی رسانه ای و معنوی موجود ، شبکه های اجتماعی ، جایگاه نمازهای جمعه و جماعات و همه بسترهای ممکن با هدف ارتقاء آگاهی و ارشاد عامّه مردم نسبت به قوانین مربوط به جرائم غیرعمد و عقود و قراردادها ، مهریه و نفقه از جمله مأموریتهای ستاددیه است .

هـ - اصل بر عدم استفاده از بودجه های دولتی است و ستاددیه در فعالیتهای خود متّکی به منابع و ظرفیتهای مردمی است .

* تبصره : کمک بلاعوض دولت یا نهادهای دولتی به ستاددیه بلامانع است .

و - جلوگیری از گسترش تشکیلات و نیروی انسانی و انجام امور با حداقل ها ، از جمله اهداف ستاددیه است .

ز - خدمت در ستاددیه ، افتخاری است . پرداخت حقوق کارکنان از این امر مستثنی است .

* تبصره : پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای و حقوق و مزایا از محل وجوه جمع آوری شده از خیرین و وجوه حاصله از گردش حساب های جاری با تصویب هیئت مدیره ستاددیه ، بلامانع است.

ح - تشخیص استحقاق زندانیان مصادیق بند (الف) مبتنی بر تحقیق کامل ، بی طرفانه و جامع توسط نیروهای مؤمن و متعهّد، اصل مسلّم و غیر قابل عدول است .

ط -  حسابرسی سالانه و بازرسی دوره ای جزء اصول مسلّم حاکم بر ستاددیه است .

ی – روشمندکردن فعالیتها و گسترش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در همه حوزه های فعالیت ستاددیه با هدف سالم سازی و ثبت دقیق فعالیت ها ، امری الزامی است .

ک - تدوین فرآیند انجام کار با بررسی جامع میدانی و حذف فرآیندهای تکراری و زاید با هدف کوتاه کردن و بهسازی و یکسان سازی روش های انجام کار ، ضرورتی دائمی و الزامی است .

            ماده 1 : نام : ستادمردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمندکه در این اساسنامه به لحاظ اختصار« ستاددیه »  نامیده میشود.

            ماده 2 : مدّت :  مدت فعالیت ستاددیه نامحدود و تابعیت آن ایرانی است .

            ماده 3 : محل :  مرکز اصلی ستاددیه واقع در :

 تهران : خیابان آیت الله طالقانی ، خیابان استاد نجات الهی شمالی ( ویلا سابق)،  کوچه دوم ، پلاک 8  ،  می باشد .

            ماده 4 : سرمایه : دارائی اولیه ستاددیه مبلغ 140/000/000ریال میباشدکه کلیه مبلغ آن توسط افراد خیر ونیکوکار تأمین گردیده است .

            ماده 5 : وجوه حاصله از کمک ها و هدایا  و هزینه های ستاددیه باید طبق اصول حسابداری دقیقاً در دفاتر مربوطه ثبت و طبق اصول کلی حسابداری و مقرّرات این اساسنامه هزینه شود .

            ماده 6 : سال مالی از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه ختم میشود ، مگر در سال اول تأسیس که ابتدای سال مالی تاریخ تأسیس است .

    * تبصره : ترازنامه هر سال مالی باید تا آخر خرداد ماه سال بعد تهیه و به هیئت امناء ستاددیه در مرکز تسلیم گردد .

 
 

فصل دوم : ارکان

 

      ماده 7 : ارکان ستاددیه عبارتند از :

           الف ـ هیئت مؤسس .

           ب ـ هیئت امناء .

           ج ـ هیئت مدیره .

           د ـ بازرسان .

       ماده 8 :  هیئت مؤسس متشکل است از:

      آقایان : حاج سید مرتضی اعتمادالاسلامی بختیاری ، حاج سعید امانی همدانی ، حاج حبیب اله شفیق ، حاج محمدرضا اعتمادیان ، حاج سید علاء میرمحمد صادقی ، حاج علی اکبر بادام برجاه و حاج سید اسداله جولائی .

      ماده 9 : اختیارات و مسئولیتهای هیئت مؤسس .

             الف ـ تصویب اولین اساسنامه ستاددیه .

             ب ـ انتخاب اولین هیئت امناء .

* تبصره : هیئت مؤسس بعد از تصویب اولین اساسنامه ستاددیه و انتخاب اولین هیئت امناء ، مسئولیت و اختیاری در ستاددیه نخواهد داشت .

    ماده 10 : هیئت امناء :

         هیأت امناء ستاددیه مرکب از حداقل هفت نفر بوده که توسط هیئت مؤسس انتخاب میشوند و عالیترین مرجع تصمیم گیری در ستاددیه میباشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل جلسه می دهند .

* تبصره 1 : مجمع عمومی ستاددیه ، همان هیئت امناء است .

* تبصره 2 : مجمع میتواند تعداد اعضاء هیئت امناء را تا 15 نفر افزایش دهد .

* تبصره 3 : فعالیت هیئت امناء افتخاری است . 

 

     ماده 11 : هر یک از اعضاء هیئت امناء می توانند در هنگام حیات خود یکنفر را که دارای صلاحیت میباشد ؛ برای جانشینی خود معرفی نمایند که بعد از فوت یا استعفای وی بعنوان عضو هیئت امناء انجام وظیفه نماید. عضو مذکور باید مورد تأیید حداقل دو سوم اعضاء هیئت امناء قرار گیرد و به همین ترتیب هرکس که بعداً به عضویت هیئت امناء برگزیده میشود ؛ می تواند جانشین خود را معرفی نماید . بطوریکه تکالیف و وظایف محوله در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد .

    ماده 12 : چنانچه هریک از اعضاء هیئت امناء در زمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین و یااز ادامه همکاری به هرصورت خودداری نماید ؛ هیئت امناء شخص واجد شرایط و با صلاحیت را از میان داوطلبان و با رأی موافق دو سوم اعضاء هیئت امناء انتخاب نموده و بعنوان عضو هیئت امناء به جانشینی شخص مذکور خواهد پذیرفت .

    ماده 13 : هیئت امناء از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نائب رئیس انتخاب خواهد کرد.

    ماده 14 : مجمع عمومی عادی ، سالی یکبار با دعوت از سوی رئیس یا نائب رئیس هیئت امناء تشکیل میشود . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت ( نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر) ضرورت دارد .

     در صورتیکه در دعوت نخستین ؛ اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله 15 روز بعد با دعوت رئیس یا نائب رئیس هیئت امناء تشکیل و  با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت .

 

   ماده 15 : وظایف مجمع عمومی عادی :

1-    انتخاب اعضای هیئت مدیره ستاددیه و بازرسان اصلی و علی البدل .

2-    تعیین خط مشی و سیاستهای کلی ستاددیه و اتخاذ تصمیم در راستای اهداف آن و ابلاغ به هیئت مدیره.

3-    استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان .

4-    بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره اعم از آئین نامه اجرائی و یا سایر موارد .

5-    تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات ماده 13 .

6-    تصویب ترازنامه و بودجه .

7-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های ستاددیه .

 

 

 ماده 16 : مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

1-    بادرخواست هیئت مدیره یا بازرس .

2-    با درخواست یک سوم از اعضای هیئت امناء .

* تبصره 1 :  دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا یک هفته قبل از آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .

* تبصره 2 :  شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان شرایط مجمع عمومی عادی است .

* تبصره 3 :  تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.  

* تبصره 4 :  رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، عضو هیئت امناء خواهد بود .

 

 

   ماده 17 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

1-    اصلاح اساسنامه و تغییرات بعدی آن .

2-    بررسی و تصویب انحلال ستاددیه .

3-    عزل هیئت مدیره .

4-    عزل بازرسان .

 

 

  ماده 18 : هیئت مدیره :  

    ستاددیه دارای هیئت مدیره ای مرکب از 7 تا 9 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین هیئت امناء و یا خارج از آن توسط هیئت امناء انتخاب می شوند .

* تبصره 1: رئیس سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور ، بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره محسوب خواهد شد .

* تبصره 2: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .

* تبصره 3 : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ، ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی با تشخیص هیئت مدیره در حکم استعفای عضو غائب خواهد بود .

* تبصره 4 : شرکت اعضاء علی البدل و بازرس اصلی و علی البدل در جلسات هیئت مدیره ، بلامانع است .

 

 ماده 19 : در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط هریک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

       

  ماده 20 : هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل خواهد داد ؛ بنا به ضرورت یا دعوت کتبی ، تلفنی ویا پیامکی رئیس ، نائب رئیس و یا مدیرعامل ، تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .

 

    ماده 21 : اعضاء هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود که حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می نماید .

* تبصره : آئین‌نامه موضوع این مادّه به پیشنهاد هیئت‌مدیره ستاددیه‌ و تصویب مجمع‌عمومی‌ (‌هیئت امناء) لازم الاجرا می باشد.

ماده 22 : هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء برای دوره های بعدی بلامانع میباشد . هیئت مدیره موظف است حداکثردو ماه قبل از‌‌‌‌‌ پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی بمنظور انتخاب هیئت‌مدیره جدیددعوت نماید.

 

ماده 23 : وظایف و اختیارات هیئت مدیره :

    هیئت مدیره نماینده قانونی ستاددیه بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح زیر میباشد :

1-    تعیین رئیس و نائب رئیس از بین اعضاء هیئت مدیره .

2-    تعیین مدیرعامل.

 

3-    تأسیس شعب و نمایندگی های استانی .

4-    اعمال کلیه اختیارات مربوط به حوزه منابع انسانی از بدو خدمت تا خاتمه خدمت .

5-    اجرای تصمیمات مجمع عمومی هیئت امناء .

6-    حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی ستاددیه .[1]

 

7-   هرگونه اقامه یا دفاع از دعاوی مدنی و جزایی ، اصالتاً و وکالتاً ، اعم از اینکه ستاددیه مدعی باشد یا مدعی علیه در تمام مراحل .

8-    تعیین وکیل و عزل آن .

9-    حل و فصل دعاوی از طریق داوری ، صلح و سازش .

10- اهداء و قبول کلیه هدایا و کمکهای مادی و غیرمادی .

11- تنظیم آئین نامه های لازم درخصوص امور اداری ، مالی ، استخدامی و نیز نحوه استفاده از درآمدهای ستاددیه و اختصاص بودجه به هریک از هدفهای آن و ارائه به هیئت امناء جهت رسیدگی و تصویب .

12- تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارشات سالیانه هیئت مدیره ، جهت رسیدگی و تصویب هیئت امناء.

13- رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره ؛ موظف است که مجمع عمومی هیئت امناء را در موارد ضروری بنا به تقاضای هیئت مدیره دعوت نماید .

 * تبصره :  هیئت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل یا هیئتی که تعیین می کند تفویض نماید .

 

ماده 24 :  هیئت مدیره می تواند هر اقدامی که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و تبدیل به احسن آنها را انجام دهد ، بجز مواردی که هیئت امناء استثناء کرده باشد.

      * تبصره :  در مورد اموال غیر منقول، تصویب دوسوم اعضاء هیئت مدیره ضروری است .

 

ماده 25 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از چهار نفر ذیل با مهر ستاددیه معتبر می باشد :

-       رئیس هیئت مدیره 

-       نائب رئیس

-       مدیرعامل

-       خزانه دار

     * تبصره : سایر اوراق و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره انجام می شود .

ماده 26 : مصوبات و صورتجلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ثبت ، ضبط و به امضای اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید .

ماده 27 : ستاددیه دارای مهر و علامت (آرم ) مخصوصی خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت امناء تهیه خواهد شد .

ماده 28 : مدیرعامل :

مدیرعامل برای مدت 2 سال از میان هیئت مدیره و یا خارج از آن با تأیید هیئت مدیره انتخاب میگردد.

* تبصره : حق الزحمه مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین می شود .

 

          ماده 29 : نصب و عزل مدیرعامل با رأی اکثریت هیئت مدیره ( نصف بعلاوه یک آراء) خواهد بود .

 

 

ماده 30 : مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات ذیل است :

 

1-    اجرای مصوّبات هیئت مدیره در انجام امور ستاددیه .

2-    انجام امور اداری ، اجرائی و مالی ستاددیه .

3-    تهیه گزارش ماهانه و ارائه به هیئت مدیره .

4-    تنظیم ترازنامه عملکرد و گزارش سالیانه جهت ارائه به هیئت مدیره .

5-    تنظیم بودجه ستاددیه جهت ارائه به هیئت مدیره .

6-    پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ستاددیه.

7-    انجام سایر امور محوله از سوی هیئت مدیره .

 

فصل سوم : نمایندگی های استانی

 

   ماده 31 : ستاددیه  در مرکز استانها دارای نمایندگی است که با تصویب هیئت مدیره ستاددیه تأسیس می شود .

   ماده 32 : این نمایندگی ها دارای هیئت امنایی مرکّب از رئیس کل دادگستری ، مدیرکل کمیته امداد امام (ره) و مدیرکل زندانهای استان بعنوان اعضاء ثابت به علاوه دو تا چهار نفر معتمد خوشنام است که به پیشنهاد اعضاء فوق و تصویب هیئت مدیره ستاددیه انتخاب می شوند .

        * تبصره :  با تصویب هیئت مدیره ستاددیه امکان تأسیس نمایندگی در شهرستانها نیز میسّر خواهد بود .

   ماده 33 : هیئت امناء استان، پشتیبان اصلی نمایندگی ستاددیه در هر استان است که با بسیج امکانات مردمی،  نمایندگی را در جهت تحقق اهداف ستاددیه یاری می رساند و حدود اختیارات ومسئولیت هیئت‌امناء استان راآئین نامه ای تعیین می کند که بنا به پیشنهاد مدیرعامل ستاددیه به تصویب هیئت مدیره ستاددیه خواهد رسید.

       ماده 34 : مسئولیت اجرای اساسنامه ستاددیه ، دستورالعمل ها و مصوبات هیئت مدیره و هیئت امناء ستاددیهاز طریق مدیرعامل ستاددیه به عهده نمایندگی استان است .

       ماده 35 : در صورت عدم اجرای اساسنامه ، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها از سوی نمایندگی و یا تشخیص ضعف نماینده استانی ، هیئت مدیره ستاددیه حق عزل وی را با تصویب دو سوم آراء دارد و ظرف سه ماه باید نماینده جدید را با مشورت هیئت امناء استان انتخاب و معرفی نمایند .

* تبصره : هیئت امناء استان موظف است در صورت اطّلاع از ضعف یا انحراف نمایندگی استانی از اجرای اساسنامه ، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها  مراتب را به هیئت مدیره ستاددیه منعکس نماید.

      ماده 36 : نماینده استان پس از کسب نظر هیئت امناءاستان و به  پیشنهاد مدیرعامل ستاددیه و تصویب هیئت مدیره ستاددیه به مدّت دو سال با ابلاغ رئیس هیئت مدیره ستاددیه منصوب می شود .

        * تبصره 1:  تمدید ابلاغ فوق بلامانع است .

        * تبصره 2: معاونان نمایندگی استانها ، طبق تشکیلات مصوب ستاددیه به پیشنهاد نمایندگی استان ، پس از تأیید مدیرعامل ستاددیه ، با ابلاغ نمایندگی استان  به مدّت دو سال منصوب می شوند .

       

     ماده 37 : سایر امور مربوط به نمایندگی های استانی ، طبق آئین نامه ای خواهد بود که پس از کسب نظر استانها با پیشنهاد مدیرعامل ستاددیه به تصویب هیئت مدیره ستاددیه خواهد رسید.

 

 فصل چهارم  : بازرسان

 

     ماده 38 : هیئت امناء ستاددیه یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب می کند .

* تبصره : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است .

 

    ماده 39 : وظایف بازرسان بشرح زیر است :

1-    بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

2-   مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکردبرای اطلاع مجمع عمومی .

3-    گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره و مدیرعامل ستاددیه از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .

 

* تبصره : کلیه اسناد و مدارک ستاددیه اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیئت مدیره و یا مدیرعامل ستاددیه باید جهت بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد .

 

فصل پنجم  :  انحـلال

 

    ماده 40 : درصورت انحلال ستاددیه ؛ مجمع عمومی فوق العاده ، هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود ظرف یکسال پس از اداء دیون و وصول مطالبات باقیمانده ، کلیه دارائیها اعم از منقول و غیرمنقول را طبق نظر ولی فقیه زمان به محل خیریه مشابه دیگر که صلاح بداند انتقال دهد .

 

   ماده 41 : این اساسنامه مشتمل بر پنج فصل ، 41 ماده ، 28 تبصره درتاریخ 1394/5/13درمجمع عمومی فوق العاده ستاددیه به تصویب رسید .