ستاد دیه نمایندگی استان تهران

mailمراحل دریافت خسارات

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش سازش مقامات انتظامی )

1- اصل گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )

2- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

3-اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )

4- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

5- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

6 - حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

7- ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

mailمراحل دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث :

1. مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده

2. مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت

3. مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل

3-1- مراجعه به بخش صدور چک ودریافت خسارت

3-2- اقدام جهت انجام تعمیرات ورفع نواقص احتمالی پرونده

4. دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز

5. مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت


mailمدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش عدم سازش مقامات انتظامی )

1 - اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی ( کروکی غیر سازش )

2- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

3- اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )

4- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه

5- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

6- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

7- اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده

8- گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف

9 - نظرایه کارشناس رسمی دادگسترای

10 - رای صادره و یا صورتجلسه سازش

11 - حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

12- ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات
 

mailمراحل دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث :

1 - مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده

2- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت

3- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :

1-3- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
 

mailمدارک لازم جهت ریکاوری از متصدیان حمل و نقل
مراحل و مدارک لازم خسارت بیمه بدنه
دستورالعمل نحوه ادعای غرامت از بیمه گر ، حمل کننده و یا فروشندگان کالا
مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه ثالث اتومبیل
نحوه جدید پرداخت خسارت مالی تصادفات
مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه بستری شدن در بیمارستان
راهنمای دریافت خسارت بیمه مسئولیت


mailمدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش سازش مقامات انتظامی )

1- اصل گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )

2- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

3-اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )

4- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

5- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

6 - حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

7- ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

mailمراحل دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث :

1. مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده

2. مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت

3. مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل

3-1- مراجعه به بخش صدور چک ودریافت خسارت

3-2- اقدام جهت انجام تعمیرات ورفع نواقص احتمالی پرونده

4. دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز

5. مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت


mailمدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش عدم سازش مقامات انتظامی )

1 - اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی ( کروکی غیر سازش )

2- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

3- اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )

4- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه

5- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

6- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

7- اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده

8- گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف

9 - نظرایه کارشناس رسمی دادگسترای

10 - رای صادره و یا صورتجلسه سازش

11 - حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

12- ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات

مراحل دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث :

1 - مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده

2- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت

3- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :

1-3- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

3-2- اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

4 - دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز

5 - مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( بدون گزارش مقامات انتظامی ) :

1- اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده

2- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده

3- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده

4- اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده

5- حضور رانندگان مقصر و زیاندیده

6- مراجعه وسیل نقلیه مقصر و زیاندیده

7- اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد

مراحل دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث :

1- مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده

2- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت

3- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :

1-3- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

3-2- اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

4- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز

5- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت


mailمدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های غرامت بدنی بیمه شخص ثالث:

1- اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

2 - اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه

3 - اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

4- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر

5 - تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی

6- تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگسترای

7- تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )

8- تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین )

9 - تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )

1-9 معاینه جسد

2-9 جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

3-9 انحصار وراثت نامحدود

4-9 قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )

5-9 تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

6-9 تصویر شناسنامه اولیاء دم ( بازماندگان )

10- رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین )

مراحل دریافت غرامت بدنی بیمه شخص ثالث :

1- مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر / زیاندیده یا نماینده قانونی یشان

2 - مراجعه یکی از طرفین حادثه / نماینده قانونی ا یشان به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در

بندهای پنجم لغایت هشتم

3 - در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نهم الزامی است

4- ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر

5 - بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط جرای

6-در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی


mailمدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های غرامت بیمه حوادث سرنشین و راننده

1 - اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

2- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه

3- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

4- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر

5- تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی

6- تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگسترای

7- تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )

8- اصل صورتحسابهای مراکز درمانی

9- اصل فرم تکمیل شده و گوهای پزشک معالج ( جهت تعیین نقص عضو بعد از معاینه پزشک معتمد بیمه گر )

10- مدارک فوت شامل ( جهت متوفین ) :

1-10 معاینه جسد

2-10جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

3-10 انحصار وراثت نامحدود

4-10 قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )

5-10 تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

6-10 تصویر شناسنامه اولیاء دم

11- رای دادگاه در صورت نیاز

mailمراحل دریافت غرامت بیمه حوادث سرنشین و راننده :
1- مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر یا نماینده قانونی ایشان به منظور تکمیل برگ اعلام خسارت و ارائه مدارک
مندرج در ردیفهای اول لغایت چهارم پشت فرم

2- مراجعه مصدوم یا اولیاء دم متوفی به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای

پنج و ششم پشت فرم

3- در صورت مصدومیت ارائه مدارک مندرج در بند هفتم پشت فرم

4- در صورت مصدومیت به منظور تعیین نقص عضو و تکمیل مدارک مندرج در بند هشتم توسط پزشک معالج و عودت آن به واحد خسارت ( اولین معاینه

جهت تعیین نقص عضو شش ماه پس از حادثه صورت می پذیرد )

5- در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نه الزامی است

6- در صورت نیاز حسب مورد ارائه رای دادگاه الزامی است

7- در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم یا بازماندگان متوفی