ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
ماه رمضان و سفره های خالی افطار که منتظر نان آور خانه است
ماه رمضان و سفره های خالی افطار که منتظر نان آور خانه است

ماه رمضان و سفره های خالی افطار که منتظر نان آور خانه است. برخی از پدران که بدون قصد قبلی و به صورت غیرعمد مرتکب اشتباهی شده و با شکایت شاکی در زندان به سر می برند، ناامیدانه چشم به راه کمکی هستند تا بتوانند دوباره به خانه بازگردند. شماره حساب های ستاد دیه استان تهران راهی برای بازگرداندان نان آوران خانه بر سر سفره های افطارشان است تا لبخند بر صورت فرزندانشان نقش ببندد.

منبع : روابط عمومی ستاد دیه استان تهران 1400/1/10