ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
ساعتی که سیل آمد و عقربه ها ایستادند
برایم از بازار یک بغض خوب بخر ، این بغضی که من دارم شکسته است

برایم از بازار یک بغض خوب بخر ، این بغضی که من دارم شکسته است، همان ساعتی که سیل آمد و عقربه ها ایستادند

درگذشت تعدادی از هموطنان عزیزمان در حادثه سیل اخیر را تسلیت عرض می نمائیم. روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران

منبع : روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان تهران 1398/1/17