ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
قــدیــمیــتــریــن زنــدانــے بــدهڪــار بــا ڪــمــڪ ســتــاددیــه اســتــان تــهران آزاد شــد
مــدیــرڪــل زنــدانــهاے اســتــان تــهران اعــلــام ڪــرد:بــا تــلــاش ســتــاد دیــه اســتــان,قــدیــمــے تــریــن زنــدانــے بــدهڪــار ڪــه شــڪــات مــتــعــدد و بــدهے چــنــدیــن مــیــلــیــاردے داشــت آزاد شــد.

مــدیــرڪــل زنــدانــهاے اســتــان تــهران اعــلــام ڪــرد:بــا تــلــاش ســتــاد دیــه اســتــان,قــدیــمــے تــریــن زنــدانــے بــدهڪــار ڪــه شــڪــات مــتــعــدد و بــدهے چــنــدیــن مــیــلــیــاردے داشــت آزاد شــد.
به گــزارش روابــط عــمــومــے نــمــایــنــدگــے ســتــاد دیــه اســتــان تــهران,مــصــطــفــے مــحــبــے گــفــت:مــهنــدس مــحــمــدرضــا ڪــه در یــڪــے از شــهرهاے اســتــان گــیــلــان,ڪــارخــانــه تــولــیــد دســتــمــال ڪــاغــذے داشــت بــه دلــیــل نــوســانــات بــازار,شــڪــســت خــورد و بــانــڪ جــهت دریــافــت مــطــالــبــات خــویــش مــجــبــور بــه تــوقــیــف و ضــبــط ڪــارخــانــه و امــوال وے شــده بــود.
مــدیــرڪلـ ـزنــدانــها و نــایــب ریــیــس هیــات امــنــاے نــمــایــنــدگــے ســتــاد دیــه اســتــان تــهران افــزود:مــحــمــدرضــا ڪــه بــا وجــود شــڪــات فــراوان و مــیــلــیــاردها تــومــان بــدهے تــوان بــازپــرداخــت و جــلــب رضــایــت آنــان را نــداشــت,طــے بــیــســت ســال زنــدانــے بــودن همــســرش نــیــز جــدا شــده و عــمــلــا ڪــســے پــیــگــیــر نــجــاتــش نــبــود ولــے مــددڪــاران زنــدان بــارها بــراے آزادے ایــن زنــدانــے بــدهڪــار قــدیــمــے تــلــاش ڪــردنــد ڪــه بــے نــتــیــجــه بــود.
ویـ ـهمــچــنــیــن اظــهار داشــت:بــالــاخــره پــس از ســالــها,در نــهایــت شــڪــات وے ڪــم ڪــم از ادامــه ایــن مــوضــوع مــنــصــرف شــده,رضــایــت خــود را اعــلــام نــمــودنــد و مــبــلــغ بــدهے بــا ڪــاهش چــشــمــگــیــر بــه یــڪــصــد و ۴۵ مــیــلــیــون تــومــان ڪــاهش یــافــت و پــرونــده بــار دیــگــر در نــمــایــنــدگــے ســتــاد دیــه اســتــان تــهران بــازگــشــایــے گــردیــد.
مــحــبیـ افــزود:بــا تــلــاش مــســتــمــر ڪــارشــنــاســان نــمــایــنــدگــے ســتــاد دیــه,نــیــڪــوڪــاران اســتــان تــهران دســت بــه دســت هم داده و هر ڪــدام مــبــلــغــے بــراے آزادے مــحــمــدرضــا ڪــه ۶۷ ســالــه شــده بــود، بــه حــســاب ســتــاد واریــز نــمــودنــد تــا در آخــریــن ســاعــات ســال ۹۷,وے در ڪــمــال نــابــاورے در شــب مــیــلــاد امــیــرالــمــومــنــیــن حــضــرت عــلــے (ع)اســم خــود را از بــلــنــدگــوے انــدرزگــاه بــازداشــتــگــاه اویــن شــنــیــد.
بــنابــه ایــن خــبــر,عــزیــزان نــیــڪــوڪــار جــهت اهداے ڪــمــڪ هاے مــالــے و آزادے زنــدانــیــان نــیــازمــنــد واجــد شــرایــط جــرایــم غــیــرعــمــد مــے تــوانــنــد از طــریــق تــمــاس بــا شــمــاره تــلــفــن 88861870 و یــا مــراجــعــه حــضــورے بــه نــشــانــے خــیــابــان ڪــریــمــخــان زنــد،خــیــابــان ســنــایــے،نــبــش اعــرابــے 6،پــلــاڪ 25،طــبــقــه ســوم و همــچــنــیــن بــه ســایــت نــمــایــنــدگــے ســتــاد دیــه اســتــان تــهران (نــشــانــیــwww.tehipro.ir)بــا فــعــالــیــتــهاے ایــن نــمــایــنــدگــے و نــیــز نــحــوه ارســال ڪــمــڪــهاے مــالــے آشــنــا شــونــد.

منبع : روابــط عــمــومــے نــمــایــنــدگــے ســتــاد دیــه اســتــان تــهران 1398/1/17