ستاد دیه نمایندگی استان تهران
اخبار
مقام معظم رهبری : نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی است
مقام معظم رهبری : نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی است

پلیس مقتدر-امین مردم

مقام معظم رهبری : نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی است

منبع : 1397/7/14